Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Onze tuinexperts
helpen je graag

0499 - 37 15 45

Inspiratie opdoen?

Bezoek onze showpleinen van 3000m²

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden


Bedrijfsgegevens


Van Kemenade Son
Ekkersrijt 1509
5692 AN Son

Van Kemenade Bavel
Gilzeweg 36
4859 AB BAVEL

KVK-nummer: 17191122
BTW-nummer: NL816191864B01

IBAN: NL89RABO 0112 157 807
BIC: RABONL2U

Pallets retourbeleid


Een aantal artikelen worden geleverd op statiegeld pallets. Hier wordt een vaste borgsom voor berekend van de actuele prijs van de statiegeld per pallet. Bij inlevering van de pallets krijg je de borgsom geretourneerd. Beschadigde pallets worden niet retour genomen. Aankoopbon altijd meenemen! Het ophalen van pallets worden vrachtkosten gerekend.

Big Bags


Op materialen die worden geleverd in Big Bags (kuubzakken) wordt geen statiegeld berekend. Je kunt ze dus gewoon weggooien of zelf hergebruiken. Om de veiligheid te waarborgen mogen wij de Big Bags niet hergebruiken.

Retourbeleid


De bij ons gekochte goederen die je over hebt nemen wij weer in voor 75% van de aanschafwaarde (exclusief siertegels, natuursteen en strakke bestrating zonder facet). Dit alleen binnen 14 dagen en op vertoon van de aankoopbon. Dit geldt alleen voor artikelen die bij ons op voorraad staan. Artikelen in de prijslijst aangegeven met een * of ** moeten speciaal besteld worden, speciaal bestelde artikelen worden niet retour genomen en kunnen niet geannuleerd worden. Voor meer informatie naar het retourbeleid verwijzen wij u door naar pagina retourneren.

Artikel 1. Algemeen


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan die Van Kemenade Tuincentrum B.V. (welke handelt onder de naam Van Kemenade Bestratingen), hierna te noemen ‘Van Kemenade’, met u, hierna te noemen ‘koper’, sluit. 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Als één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De koper is verplicht om in te stemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
4. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Van Kemenade en koper gesloten schriftelijke overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de schriftelijke overeenkomst voor.

Artikel 2. Contract


1. Alle aanbiedingen die door of namens Van Kemenade zijn gedaan, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij anders overeengekomen en kunnen bovendien altijd worden herroepen.
2. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
3. De koper is verplicht om aan Van Kemenade tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Als Van Kemenade de informatie niet tijdig heeft gekregen, heeft Van Kemenade het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit door de vertraging ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de koper in rekening te brengen.
4. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Van Kemenade is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen als er sprake is van een tussentijdse verhoging van (een) kostprijsfactor(en), met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
6. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de koper niet het recht om de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.?

Artikel 3. Levering


1. De levering van de goederen door Van Kemenade vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. Overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.
2. Wanneer de goederen het magazijn c.q. opslagterrein van Van Kemenade hebben verlaten bij het afhalen van goederen, zijn de goederen voor rekening en risico van Koper.
3. Het risico van de producten gaat over van Van Kemenade op koper, op het moment dat de producten in de feitelijke macht van koper of diens hulppersoon komen.
4. Bij Koop op afstand door een consument zal Van Kemenade geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Van Kemenade het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Orders kunnen binnen 48 uur voor de levering niet meer kosteloos gewijzigd worden. Hierbij zal 15 euro excl. BTW administratiekosten in rekening worden gebracht. Van Kemenade behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen indien binnen 48 uur voor de levering orders worden gewijzigd.
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst. Speciaal bestelde artikelen wat voor ons geen standaard voorraad artikelen zijn kunnen niet geannuleerd worden.
8. Van Kemenade kan statiegeld aan de koper in rekening brengen voor de pallets. De Koper heeft recht op terugbetaling of verrekening van dit bedrag, mits de pallets schoon en onbeschadigd worden geretourneerd. U dient de factuur hiervoor mee te nemen. Er wordt géén statiegeld uitgekeerd indien de pallets onbruikbaar zijn voor hergebruik. Ook pallets waarvoor u geen statiegeld heeft betaald, mogen retour, mits deze bij Van Kemenade vandaan komen. Hier wordt geen geld voor terugbetaald.

Artikel 4. Betaling


1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling á contant of per pin bij order plaatsing of bij aflevering.
2. Indien de koper een bedrijf betreft en een levering op rekening geschiedt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
3. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Van Kemenade bevoegd de levering op te schorten
4. Indien wordt overeengekomen dat de Koper de betaling verricht per bankopdracht vooraf aan de levering, dan dient de Koper ervoor zorg te dragen dat een tijdige betaling plaatsheeft.
5. Onder een tijdige betaling wordt het volgende verstaan:
6. De betaling dient tenminste één werkdag vooraf aan de levering voor 12:00uur te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Van Kemenade.
7. Mocht een tijdige betaling achterwege blijven, dan behoudt Van Kemenade zich eenzijdig het recht voor de levering tot nader order uit te stellen, maar in ieder geval tot het moment waarop volledige betaling heeft plaatsgevonden.
8. Het recht van koper om zijn vorderingen op Van Kemenade te verrekenen of op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Van Kemenade.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Van Kemenade betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
11. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Van Kemenade bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en zal Van Kemenade de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
12. De koper is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.
13. Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de koper, of als de overeenkomst door de koper wordt geannuleerd, is de koper verplicht alle door Van Kemenade gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor Van Kemenade vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst, te dragen. ??

Artikel 5. Eigendomsovergang en risico


1. Alle door Van Kemenade geleverde producten blijven eigendom van Van Kemenade totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Van Kemenade zo snel mogelijk laten weten.
4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Van Kemenade hierom vraagt, mag Van Kemenade de polis van de verzekering inzien.

Artikel 6 Klachtplicht


1. Een koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Van Kemenade heeft geklaagd.
2. Op verwerkt materiaal is geen reclamering meer mogelijk. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, toegepast of gewijzigd, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen nooit achteraf reden tot klacht zijn.
3. De melding dient zodanig gedetailleerd te zijn dat Van Kemenade adequaat kan reageren. Koper moet Van Kemenade in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadevergoeding.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Van Kemenade, integraal voor rekening van de koper.
6. Getoonde showtuinmonsters kunnen qua kleur en structuur afwijken van de te leveren partij. De koper kan dan ook nimmer een beroep doen op het voorgaande. Monsters van natuursteen en keramiek geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
7. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite van Van Kemenade zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
8. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.
9. Bij (natuursteen) tegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Bij een gezaagde tegel kan de diktetolerantie + of - 2 mm bedragen. De tolerantie t.o.v. de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt + of - 2 %. Siertegels met een vlak en/of gecoat oppervlak kunnen in meer of mindere mate krasgevoelig zijn. Bij donkere tegels vallen krassen meer op, hoe lichter en genuanceerder de tegels hoe minder een kras opvalt. Dit kan nooit reden zijn tot reclamatie. Kleurverschillen, haarlijntjes/ scheurtjes en kalkuitbloeiing zijn natuurlijke verschijnselen, zij vormen nooit een aanleiding tot weigering of reclamatie van de geleverde goederen. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 7 Garantie


1. Van Kemenade staat in voor productgarantie, zoals door de producent van de zaak verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
2. Als Van Kemenade erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft Van Kemenade het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Van Kemenade hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als Van Kemenade binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
3. Eventuele aanvullende garantie kan met Van Kemenade zijn overeengekomen. Deze moeten vastgelegd worden in een schriftelijke garantieverklaring.
4. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
5. Garantie wordt alleen gegeven als u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan.
6. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Van Kemenade geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Van Kemenade gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.

Artikel 8 Herroepingsrecht


1. Indien de koper van Van Kemenade een consument betreft, heeft u als consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen bij een koop op afstand. Wanneer u dit wilt doen, dient u dit binnen de bedenktermijn schriftelijk te melden bij Van Kemenade.
2.De bij ons gekochte goederen die je over hebt nemen wij weer in voor 75% van de aanschafwaarde (exclusief siertegels, natuursteen en strakke bestrating zonder facet). Dit alleen binnen 14 dagen en op vertoon van de aankoopbon. Dit geldt alleen voor artikelen die bij ons op voorraad staan. Artikelen in de prijslijst aangegeven met een * of ** moeten speciaal besteld worden, speciaal bestelde artikelen worden niet retour genomen en kunnen niet geannuleerd worde
3. U moet tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, u mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit in de winkel zou mogen doen. Mocht door uw manier van omgaan met het product en de verpakking, het product in waarde verminderen, dan moet u deze waardevermindering vergoeden aan Van Kemenade.
4. Wanneer u de overeenkomst ontbindt binnen de bedenktermijn van 14 dagen, dan dient u het product/de producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan Van Kemenade. Dit moet gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden. Kosten voor het retourneren van producten zijn voor de koper.
5. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product/de producten zijn retour ontvangen door Van Kemenade, dan zal Van Kemenade uw betalingen terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt.
6. De volgende producten vallen niet onder de hierboven genoemde bedenktijd:
- producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
- producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- producten die snel kunnen bederven of verouderen;
- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.
7. Wanneer de overeenkomst door u wordt verbroken door een oorzaak die aan u is toe te rekenen of wanneer de overeenkomst door u wordt geannuleerd buiten uw herroepingsrecht om, bent u verplicht alle door Van Kemenade gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (bijvoorbeeld winstderving) voor Van Kemenade vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst te dragen.
8. Van Kemenade mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
- u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt;
- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf.
9. Van Kemenade hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.
10. In alle bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van Van Kemenade op u onmiddellijk opeisbaar, en bent u verplicht de geleverde zaken onmiddellijk terug te geven.

Artikel 9 Aansprakelijkheid


1. Van Kemenade is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Van Kemenade is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
2. Indien Van Kemenade aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Kemenade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van Van Kemenade is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Van Kemenade is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Kemenade aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet grove schuld van Van Kemenade of zijn leidinggevende ondergeschikten. Voor eventuele afwijking in maatvoering kan Van Kemenade niet aansprakelijk worden gesteld.
6. Iedere aansprakelijkheid van Van Kemenade vervalt wanneer koper niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als koper Van Kemenade niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Van Kemenade daarvan schriftelijk in kennis stelt.
7. De informatie op de internetsite wordt door Van Kemenade met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie.
Van Kemenade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8. Van Kemenade draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.??

Artikel 10 Ontbinding


1. Van Kemenade is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
o De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
o Na het sluiten van de overeenkomst Van Kemenade ter kennis gekomen is van omstandigheden welke goede gronden geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.
o De koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoeningen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
o Indien door vertraging aan de zijde van koper niet langer van Van Kemenade kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen is Van Kemenade gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van beslaglegging waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het Van Kemenade vrij om direct de overeenkomst op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding.
3. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer - en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht, zoals beschreven in artikel 3 lid 7.

Artikel 11 Overmacht


1.Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Van Kemenade niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen/producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Van Kemenade is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Van Kemenade.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Van Kemenade.
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Van Kemenade de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan de koper hoeft te betalen.
4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag koper de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Van Kemenade is aan koper geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel12. Wijziging van deze voorwaarden


1. Van Kemenade kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. Van Kemenade kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 13. Toepasselijk recht


1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen